Š T A T Ú T

Tatranského literárneho fondu „n. f.“

Zriaďovatelia fondu: Mgr. art. Zuzana Šimová, 845126/7792, Ľubeľa 267, 032 14 a Mgr. Natália Bokníková, 765907/6227, Nejedlého 11, Bratislava 841 02 podľa zriaďovacej zmluvy spísanej dňa 7. mája 2021 zriadili neinvestičný fond s názvom Tatranský literárny fond „n. f.“ so sídlom Cesta Slobody 4/D, Vysoké Tatry – Starý Smokovec, 062 01 za účelom združenia peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu.

            Zriaďovatelia fondu vydávajú dňa 7. mája 2021 tento

Š T A T Ú T    F O N D U

Čl. I

Názov a sídlo fondu

1) Názov fondu: Tatranský literárny fond  n. f.

2) Sídlo fondu: Cesta Slobody 4/D, Vysoké Tatry – Starý Smokovec, 062 01

Čl. II

Čas a trvanie fondu

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Čl. III

Účel fondu

Účelom neinvestičného fondu  Tatranský literárny fond „n. f.“,  Cesta Slobody 4/D, Vysoké Tatry – Starý Smokovec, 062 01 je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie kultúrnych hodnôt so zameraním sa na:

– vydávanie a propagáciu pôvodnej krásnej literatúry

– organizovanie kultúrnych podujatí s cieľom propagácie miestnej kultúry vo Vysokých Tatrách

– podporu umenia a miestnej kultúry vo Vysokých Tatrách

– osvetu umeleckého slova vo Vysokých Tatrách

Čl. IV

Určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu a označenie územia, v rámci ktorého budú poskytované

 1. Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. na území Slovenskej republiky.

2) Prostriedky fondu nesmú byť použité na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a hnutí.

3) Ak fyzická alebo právnická osoba poskytne fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel, fond je oprávnený ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

4) Výnos z verejnej zbierky môže fond použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala a vo vymedzenom rozsahu na správu fondu.

5)  Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu, je povinná

 1. použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté
 2. na požiadanie fondu do 3 mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila na určený účel.

6) Prostriedky fondu určené na financovanie všeobecne prospešného účelu nemôžu byť poskytované jeho zriaďovateľovi, členom orgánov fondu a ich blízkym osobám a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo príspevok.

7) Správna rada a správca sú povinní dbať o to, aby osoby, ktorým boli poskytnuté prostriedky fondu, ich použili na účel, na ktorý boli určené. Za tým účelom požaduje správca podľa § 23 ods. 4, písm. b) zákona č. 147/1997 Z. z. preukázanie, že prostriedky poskytnuté fondom boli použité na určený účel.

8) Správca fondu je povinný požadovať od osoby, ktorej boli poskytnuté prostriedky, ich  vrátenie, ak nebola splnená povinnosť preukázania, že prostriedky poskytnuté fondom boli  použité na určený účel.

Čl. V

Orgány fondu

Orgánmi fondu sú:

 1. správna rada
 2. správca
 3. dozorná rada

Čl. VI

Správna rada

1) Správna  rada je najvyšším orgánom fondu.

2) Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí:

 1. schvaľovanie rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu
 2. schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky a výročnej správy fondu
 3. rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu
 4. vymenovanie likvidátora
 5. určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu
 6. vykonávanie zmien štatútu
 7. voľba a odvolanie správcu
 8. voľba a odvolanie členov správnej rady a dozornej rady (revízora)

3) Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

4) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.

5) Správna rada má 4 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je štvorročné. Prvých členov správnej rady, dozornej rady a správcu menuje a odvoláva zriaďovateľ.

6) Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

7) Členstvo v správnej rade zaniká

 1. smrťou
 2. uplynutím funkčného obdobia
 3. odstúpením
 4. odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

8)  Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.

9)  Návrh na voľbu členov správnej rady podáva zriaďovateľ alebo každý člen správnej rady.

10) Na čele správnej rady je predseda, ktorý zvoláva schôdze  správnej rady a predsedá im.  Predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada tretina členov správnej rady alebo správca.

11) Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na  prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas všetkých prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

12) Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, splynutí alebo zrušení fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

13) Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uchováva po dobu 5 rokov.

Čl. VII

Správca

1) Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu.

2) Správcu volí a odvoláva správna rada.

3) Funkčné obdobie správcu je štvorročné.

4) Voľba nového správcu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia  úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní odvolaním pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní.

5) Správcom môže byť fyzická osoba , ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná.

6) Funkcia správcu je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady  a dozornej rady.

7) Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

8) Správna rada odvolá správcu, ak:

9) Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady, dozorná rada alebo zriaďovateľ.

10) Správcom môže byť vymenovaný aj člen správnej rady.

Čl. VIII

Dozorná rada

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu.

2) Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia a členstvo v dozornej rade obdobne platia ustanovenia o správnej rade fondu.

3) Dozorná rada má 3 členov a funkčné obdobie členov rady je trojročné.

4) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti fondu a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť fondu uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zriaďovacou zmluvou a štatútom.

5) Dozorná rada:

 1. preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade,
 2. kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
 3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 4. navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem fondu.

6) Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s poradným hlasom.

7) Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná  a neplatená funkcia. Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

Čl. IX

Majetok fondu a jeho nadobúdanie

1) Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú:

 1. peňažné dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
 2. príjmy z verejných zbierok,
 3. príjmy z lotérií a iných podobných hier,
 4. príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
 5. príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu,
 6. úroky z peňažných vkladov v bankách,
 7. príjem z likvidačného zostatku iného fondu,
 8. dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
 9.  príjmy zo štátnych dlhopisov.

2) Fond môže vlastniť aj veci nevyhnutne potrebné na jeho správu v rozsahu, ktorý je určený v štatúte.

3) Príjmami fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce.

4) Dotácie zo štátneho rozpočtu sa môžu fondu poskytnúť na rovnaký účel iba z jedného miesta spravidla toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti fondu. Z dotácií zo štátneho rozpočtu sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu fondu.

Čl. X

Výdavky fondu a obmedzenie výdavkov na správu fondu

1) Výdavkami fondu sú:

 1. výdavky na financovanie účelu fondu,
 2. výdavky na správu fondu.

2) Výdavky fondu podľa ods. 1, písm. a)  sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia. Môžu sa rozpočtovať aj podľa subjektov, ktorým sa poskytujú.

3) Výdavky na správu fondu podľa ods.1. písm. b) zahrňujú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.

4) Výšku výdavkov fondu na správu určuje správna rada na každý účtovný rok, najviac 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie.

5) Výdavky na organizovanie verejnej zbierky na získavanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky za  vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za uverejnenie údajov zapisovaných do obchodného  registra sa do tejto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

Čl. XI

Rozpočet fondu

1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

2) Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

3) Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schváli rozpočet fondu najneskôr do 31. marca  kalendárneho roka.

Čl. XII

Výročná správa

1) Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.

2) Výročná správa fondu obsahuje:

 1. prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,
 2. ročnú účtovnú uzávierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom,
 3. prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,
 4. prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
 5. stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,
 6. celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu,
 7. zmeny vykonávané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,
 8. ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.

3) Výročná správa musí byť zverejnená v sídle  fondu. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela fond registrovému úradu do 15. apríla.

Čl. XIII

Zrušenie, zlúčenie, splynutie, zánik fondu a spôsob majetkového vyporiadania  pri zrušení fondu

 1. Fond sa ruší:
 2. uplynutím času, na ktorý bol zriadený,
 3. dosiahnutím účelu, na  ktorý bol zriadený,
 4. dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu,  inak dňom , keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 5. rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady  o zlúčení alebo o splynutí fondu,
 6. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie  nadobudlo právoplatnosť, 
 7. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení fondu a jeho likvidácií, ak fond

 1. závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. v období dlhšom ako dva roky neplní účel, na ktorý bol zriadený, alebo dosiahol účel, na ktorý bol zriadený a nebol podaný návrh na jeho výmaz z registra. 

2) Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil alebo na  nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.

3) Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo na nadáciu   vzniknutú splynutím.

4) Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo  bez likvidácie.

5) Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo na nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

6) Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo nadáciu.

7) Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

8) Náklady likvidácie sa uhradia z majetku fondu.

9) Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerané ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

Čl. XIV

Určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku oprávnení

Zriaďovatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti, resp. zániku prejdú tieto oprávnenia na ich zákonných dedičov, resp. právnych nástupcov.

Čl. XV

Tento štatút fondu tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny Tatranského literárneho fondu „n. f.“

V Starom Smokovci dňa 7. mája 2021